Llistat de Mantres Kirtans diumenges

Shanti Mantra

Om Saha Naavavatu
Saha Nau Bhunaktu
Sahaviryam Karavaavahai
Tejas vi Naava dhi tamastu
Maa Vi dvishaavahai
Om Shanti Shanti Shanti, Hari Om

Maha Mritjunjaya Mantra

Om trayam bakam yaja mahe
sugandhim pushti vardhanam,
urva rukamiva bandhanan
mrityor mukshi ya mamritat.

Gayatri Mantra

Om bhur bhuvah swaha
Tat savitur varenyam
Bhargo devasya dhimahi
Dhiyo yo nah prachodayat

Durga mantra (32 noms de la deesa Durga)

Om Durga, Durgarti-shamani, Durga pad binivarini,
Durgama-chedini, Durga-sadhini, Durga-nashini.
Durgatod-dharini, Durga-nihantri, Durga-ma-paha,
Durga-ma-jnana-da, Durga-daitya-loka-davanala.
Durga-ma, Durgama-loka, Durga-matma-swarupini,
Durga-marga-prada, Durgama-vidya, Durga-mashrita.
Durgama-jnana-samsthana, Durgama-dhyana-bhasini,
Durga-moha, Durga-maga, Durga-martha-swarupini.
Durgama-sura-samhantri, Durgama-yudha-dharini,
Durga-mangi, Durgamata, Durgamya, Durgamesvari.
Durga-bhima, Durga-bhama, Durgabha, Durga-darini.
Om Shanti Shanti Shanti, Hari Om

Ganapati Stotram (Vaidika Santi Mantra)

Om Ganaanaam
tvaa ganapati gwam havaamahe
Kavim kavinaam upa mashra vastamam
Jyeshta rajyam brahmanaam
Brahmana spata aanah
Shrinvannuti bhisseeda saadanam
Om hamsa hamsaaya vidmahe, paramahamsaaya dheemahi
Tanno hamsah prachodayaata
Om namo hiranya baahave, hiranya varnaaya, Hiranya rupaaya,
hiranya Pataye, ambikaa Pataye, umaa Pataye, pashu Pataye namo namaha
Ritagam satyam param brahma puroosham Krishna pingalam
Urdhva retam viroo paaksham vishva roopaaya vai namo namaha

Agni Stotram

Om Agne Naya Supatha Raye Asman Visvani Deva Vayunani Vidvan.
Yuyo dhyasmaj juhuranameno Bhuyistham Te nama Uktim Vidhema.
Om Shanti, Shanti, Shanti.

Guru Gayatri

Om Gurudevaya Vidmahe, Parabrahmane Dhimahi
Tanno Guru Prachodayaata

Sivananda Gayatri

Om tatpurushaaya vidmahe, sivanandaya dhimahi
Tanno Brahma prachodayaat

Satyananda Gayatri

Om Paramahansa Avadootaya Vidmahe, Satyanandaya dhimahi
Tanno Guru Prachodayat

Na ham karta

Na ham karta, Hari karta, Hari karta, Hi kevalam

Om Purnamidah

Om purnamadah purnamidam
purnat purnamudachyate
purnasya purnamadaya
purnamewa washishyate

Maha Mritjunjaya Mantra

Om Bhuhu
Om Bhuvaha
Om Suvaha
Om trayam bakam yaja mahe
sugandhim pushti vardhanam,
Urva-urva rukamiva bandhanan
mrityor mukshi ya mamritat
Om Suvaha
Om Bhuvaha
Om Bhuhu

Shanti Path

Asato maa sad gamaya
tamaso maa jyotir gamaya
mrityor maa amritam gamaya
Sarveshaam svastir bhavatu
sarveshaam shaantir bhavatu
sarveshaam purnam bhavatu
sarveshaam mangalam bhavatu
Lokaah samastaah sukhino bhanvantu
Om trayam bakam yaja mahe
sugandhim pushti vardhanam
urva rukamiva bandhanat
mrityor mukshi ya mamritat
Om Shanti Shanti Shanti, Hari Om

Twa Meva

Twa meva mata cha pita twa meva
Twa meva bandush cha Sakha twa meva
Twa meva vidya dravinam twa meva
Twa meva sarvam mama Deva Deva (X3)